Cymraeg

Diolch am ymweld â gwefan swyddogol y Teulu Brenhinol.

Croeso

Ers deg canrif, fe fu'r Frenhiniaeth yn rhan ganolog o fywyd y Deyrnas Unedig. Fel Pennaeth y Wladwriaeth, mae'r Frenhines yn cyflawni nifer o ddyletswyddau cyfansoddiadol a seremonïol. Mae'r Frenhiniaeth hefyd yn:

•    helpu i ddiffinio pwy ydyn ni fel cenedl

•    cynnig sefydlogrwydd mewn cyfnodau o newid

•    gwobrwyo rhagoriaeth a chyflawniadau

•    hybu'r ddelfryd o wasanaethu cyhoeddus a gwirfoddol. 

Mae'r wefan yma'n cynnig:

•    gwybodaeth am waith Y Frenhines yn ein cymdeithas ni heddiw

•    bywgraffiadau o rai o aelodau'r Teulu Brenhinol

•    hanes brenhinoedd a breninesau'r oesoedd cynt

•    gwybodaeth gefndirol am y cartrefi a'r casgliadau celf Brenhinol

•    gwybodaeth am ddigwyddiadau ac ymrwymiadau diweddar y Teulu Brenhinol. 

Mae'r tudalennau Cymraeg yma'n cynnig:

•    bywgraffiadau byr o'r Frenhines a Thywysog Cymru

•    trosolwg o rôl Y Frenhines

•    gwybodaeth am y Frenhiniaeth yng Nghymru

•    disgrifiad o Anrhydeddau Tywysogaeth Cymru.

Y Frenhines 

Fe gafodd y Frenhines ei geni yn Llundain ar 21 Ebrill 1926. Hi oedd plentyn cynta' Dug a Duges Efrog, a ddaeth yn Frenin George VI a Brenhines Elizabeth. Fe gafodd ei bedyddio'n Elizabeth Alexandra Mary.

 

Fe gafodd Tywysoges Elizabeth ei haddysgu gartre' gyda Thywysoges Margaret, ei chwaer iau. Ar ôl i'w thad ddod yn frenin yn 1936 a hithau'n etifedd tebygol, fe ddechreuodd astudio hanes a deddfwriaeth gyfansoddiadol. Fe wnaeth hi hefyd astudio celf a cherddoriaeth, dysgu marchogaeth a mwynhau drama a nofio.

Wrth i'r Dywysoges fynd yn hŷn fe ddechreuodd gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus. Fe ddarlledodd am y tro cynta' ym mis Hydref 1940, pan oedd yn 14 oed, gan anfon neges at blant Prydain a'r Gymanwlad. Fe wnaeth Tywysoges Elizabeth ei hymrwymiad cyhoeddus cynta' ym mis Ebrill 1943, gan dreulio diwrnod gyda bataliwn tanciau Gwarchodlu'r Grenadwyr. 

O'r adeg honno, fe gynyddodd ei dyletswyddau swyddogol, yn enwedig gyda phobl ifanc. O fis Mawrth 1944, fe ddechreuodd fynd gyda'r Brenin a'r Frenhines ar nifer o'u teithiau ym Mhrydain.

 

Yn gynnar yn 1945, fe gafodd y Dywysoges ei gwneud yn Is-swyddog yng Ngwasanaeth y Tiriogaethwyr Ategol (yr ATS). Erbyn diwedd y rhyfel, roedd hi wedi cyrraedd safle Is-gadlywydd ar ôl gorffen cwrs yng Nghanolfan Hyfforddi Mecanyddol Rhif 1. Fe ymadawodd â'r ATS fel gyrrwr cymwys.

Ar ôl y rhyfel, tyfu a wnaeth ymrwymiadau cyhoeddus Tywysoges Elizabeth. Fe deithiodd i lawer o achlysuron cyhoeddus ar draws Ynysoedd Prydain. Yn eu mysg nhw oedd mynd i Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym mis Awst 1946. 

Fe wnaeth ei hymweliad tramor cynta' yn 1947 pan aeth gyda'i rhieni a'i chwaer ar daith o Dde Affrica. Fe ddathlodd ei phen-blwydd yn 21 oed yn ystod y daith yma, ac fe ymrwymodd ei hun mewn darllediad i wasanaethu'r Gymanwlad.

Yn fuan ar ôl i'r Teulu Brenhinol ddod yn ôl o Dde Affrica, fe ddyweddïodd y Dywysoges â Lefftenant Philip Mountbatten. Roedd priodas y ddau yn Abaty Westminster ar 20 Tachwedd 1947. Fe gafodd Lefftenant Mountbatten ei enwi'n Ei Uchelder Brenhinol Y Tywysog Philip, Dug Caeredin. Roedd yn fab i'r Tywysog Andrew o Roeg ac yn un o or-gor-wyrion Brenhines Victoria.

Yn 1952, bu'n rhaid i Frenin George VI beidio â mynd ar daith i Awstralia a Seland Newydd oherwydd salwch. Fe aeth y Dywysoges yn ei le. Ar 6 Chwefror, bu farw Brenin George VI tra'r oedd Tywysoges Elizabeth yn Cenia, ac fe ddaeth hithau'n Frenhines.

Fe gafodd y Frenhines ei choroni yn Abaty Westminster ar 2 Mehefin 1953. Fe gafodd y seremoni ei darlledu ar y radio a'r teledu ar draws y byd. 

O ddyddiau cynhara' ei theyrnasiad, fe ymrwymodd y Frenhines i'w rôl newydd gydag egni. 

Fe ddechreuodd ei dyletswyddau gwleidyddol a seremonïol yn syth, o Agor y Senedd yn Swyddogol i gynnal cyfweliadau wythnosol gyda'r prif weinidog. Prif weinidog cynta' teyrnasiad y Frenhines oedd Winston Churchill.

O’r dechrau, fe gymerodd y Frenhines ei rôl fel Brenhines y Deyrnas Unedig gyfan o ddifri’. Fe ddechreuodd ar raglen eang o ymweliadau â phob rhan o’r wlad, o Ynysoedd Shetland i Ynysoedd Sili, ac o Eryri i Ynys Metgawdd.

Aeth y Frenhines ar gyfres o ymweliadau â gwledydd tramor hefyd. Ym mlynyddoedd cynta’ ei theyrnasiad, fe aeth y Frenhines i rannau o’r Gymanwlad nad oedd ei rhagflaenwyr erioed wedi ymweld â nhw. Fe gynrychiolodd y Frenhines Brydain ar Ymweliadau Swyddogol â gwledydd fel Rwsia, Tsieina, Japan, Corea, Gwlad yr Iâ ac Unol Daleithiau America.

Yn 1977, fe gafodd Jiwbilî Arian Y Frenhines ei dathlu ym Mhrydain ac ar draws y Gymanwlad. Gyda’r Dug Caeredin, fe deithiodd y Frenhines rhyw 90,000 cilometr er mwyn dathlu’r achlysur gyda’i phobl. Roedd tyrfaoedd enfawr yn eu croesawu nhw ym mhobman.Roedd y Jiwbilî Aur yn 2002 yn dathlu hanner can mlwyddiant Esgyniad y Frenhines ym 1952. Cychwynnodd y flwyddyn â thristwch personol i’r Frenhines. Bu farw ei chwaer, y Dywysoges Margaret, yn 71 mlwydd oed, ar 9 Chwefror 2002, ar ôl dioddef strôc.Bu farw’r Frenhines Elizabeth Y Fam Frenhines, yn 101 mlwydd oed, ychydig wythnosau yn ddiweddarach, ar 30 Mawrth, yn y Porthdy Brenhinol, Windsor. Aeth Y Frenhines i’w hangladd yn Abaty San Steffan cyn gwasanaeth preifat yng Nghapel San Siôr, Windsor.Ar waethaf ei phrofedigaethau, fe wnaeth Y Frenhines ddal ati â’i dyletswyddau a chychwynnodd raglen o ddigwyddiadau i ddathlu ei Jiwbilî Aur.Roedd y dathliadau yn cynnwys ymweliadau â Jamaica, Seland Newydd, Awstralia a Chanada; taith o amgylch y Deyrnas Unedig; ymweld â 70 tref a dinas; a phenwythnos o ddathliadau cenedlaethol, yn cynnwys dau gyngerdd enfawr yng ngerddi Palas Buckingham. Yn 2006, dathlodd Y Frenhines ei phen-blwydd yn 80 mlwydd oed trwy gerdded a chwrdd â’r cyhoedd o amgylch canol tref Windsor. Fe wnaeth hi hefyd gynnal cinio i bobl eraill oedd yn dathlu eu pen-blwydd yn 80 yr un diwrnod, a fe wnaeth hi fwynhau cinio gyda’r teulu ym Mhalas Kew. 

Dathlodd Y Frenhines a Dug Caeredin 60ain pen-blwydd eu priodas ar 20 Tachwedd 2007.Gan rychwantu saith degawd, pedwar o blant, wyth o wyrion ac wyresau, Esgyniad a Choroniad, a theyrnasiad Y Frenhines sydd wedi para dros 650  mlynedd, gwelodd eu priodas lawer o newidiadau dros y blynyddoedd.Roedd y digwyddiadau i ddathlu’r pen-blwydd priodas cymedrol yn cynnwys Gwasanaeth Dathlu yn Abaty San Steffan, a dadorchuddiwyd panel panormig Jubilee Walkway yn Parliament Square.Yn 2011, aeth Ei Mawrhydi ar daith hanesyddol i Iwerddon, y cyntaf gan Frenin neu Frenhines Prydain ers i Iwerddon ennill ei hannibyniaeth.

Yn 2012, dathlodd Y Frenhines ei Jiwbilî Diemwnt, wedi 60 mlynedd yn teyrnasu. Dathlwyd y digwyddiad cofiadwy trwy gynnal digwyddiadau ledled y Deyrnas Unedig a’r Gymanwlad, ac uchafbwynt y cyfan oedd penwythnos o ddathliadau ym mis Mehefin.Yn ystod y flwyddyn, teithiodd Y Frenhines ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, a thrwy gymorth aelodau eraill o’r Teulu Brenhinol, llwyddwyd i ymweld â phob Teyrnas a holl wledydd y Gymanwlad ar ei rhan.Roedd penwythnos y Jiwbilî Diemwnt yn cynnwys Cinio Jiwbilî Mawr, Cyngerdd ym Mhalas Buckingham, a Gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghadeirlan Sant Paul, a diweddodd y dathliadau wrth i’r Frenhines fynegi Neges Jiwbilî Diemwnt arbennig i ddiolch am “y caredigrwydd dirifedi a ddangoswyd i mi yn y wlad hon ac ym mhob rhan o’r Gymanwlad”.Dathlodd Y Frenhines a’i theulu sawl carreg filltir yn 2013: 60ain mlwyddiant ei Choroniad, pen-blwydd Tywysog Cymru yn 65, a phen-blwydd y Tywysog George o Gaergrawnt.Cynhaliwyd gwasanaeth dathlu yn Abaty San Steffan ar achlysur 60ain mlwyddiant Coroni’r Frenhines, a chynhaliwyd Gŵyl y Coroni yng ngerddi Palas Buckingham. Fe wnaeth yr Ŵyl, a drefnwyd gan Gymdeithas Deiliaid y Warant Frenhinol, ddod ag arloesedd, rhagoriaeth a diwydiant gorau Prydain ynghyd trwy gyfrwng masnach a chrefft.Heddiw, mae’r Frenhines yn dal i wneud ei dyletswyddau swyddogol, yn cynnwys cyfarfodydd â gweinidogion, Arwisgiadau, ymweliadau tramor a seremonïau fel Agoriad Swyddogol y Senedd.

Related content

A speech by His Majesty The King at the Conferral of City Status, Wrexham

As you celebrate your new-found status for this very special part of the world, nothing could give me greater pleasure than to say llongyfarchiadau and to wish you every...

09 December 2022

A speech by His Majesty The King at the Conferral of City Status, Wrexham

Boneddigion a boneddigesau, Mr Mayor, Leader of the Council, Chief Executive, Ladies and Gentlemen, My wife and I are absolutely delighted to be with you in Wrexham today to...

09 December 2022
Feature

The Duke of Cambridge attended The Royal Foundation’s Emergency Services Mental Health Symposium

The Duke of Cambridge spoke to emergency services from across all four nations.
Feature

The Royal Train Tour

The Duke and Duchess of Cambridge pay tribute to inspiring people across the UK
News

Wales Week 2019

04 July 2019

The Queen's message to the people of Aberfan

I want you to know that you are in my own and my family’s thoughts, as well as the thoughts of the nation

21 October 2016

A speech by The Queen at the opening of the Fifth Session of the National Assembly for Wales

The Assembly can be proud of the way it has engaged with a broad audience across Wales and beyond

07 June 2016

The Queen's Message to the Athletes

The baton relay represents a calling together of people from every part of the Commonwealth.

23 July 2014
News

Rugby World Cup 2015

13 October 2015

A speech by The Queen to the Welsh Guards

No hundredth birthday greeting will give greater pleasure to deliver than the one I give to you, along with these New Colours today.

13 January 2015

A speech by The Queen in Ebbw Vale

That remarkable spirit of Wales has been very evident in this valley today.

27 April 2012

An address by The Queen to the National Assembly for Wales, 2011

I trust that, with these new powers, you will remain devoted to the task of serving the best interests of all the people of Wales.

07 June 2011

A speech by Prince Harry at the third annual Lesotho Links Conference, Cardiff

I don’t need to tell this audience how amazing Lesotho is or how incredible the people are.

05 June 2008

An address by The Queen to the National Assembly for Wales, 2007

I wish you insight, wisdom and patience as you take forward the work of this Third Assembly.

05 June 2007

Presentation of Colours to the 1st Battalion Welsh Guards, 4 May 2006

In a Regiment with such a rich family tradition it must give considerable cause for pride and satisfaction that the present generation of Welsh Guardsmen loses nothing in...

04 May 2006

An address by The Queen to the National Assembly for Wales, 2006

It is to the men and women of Wales that you, the members of this National Assembly, ultimately answer.

01 March 2006

National Assembly for Wales, 5 June 2003

It is vital to the health both of the United Kingdom and of Wales that our democratic institutions flourish and adapt.

05 June 2003

National Assembly for Wales, 13 June 2002

The growth and innovation in Cardiff Bay can be seen across Wales.

13 June 2002

Lunch in Newport, South Wales, 13 June 2002

The mountains and valleys are as beautiful as ever, but it is in rural life that some of the greatest transformation has taken place.

13 June 2002